Aanvullende Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Op het contract zijn de condities en bepalingen van toepassing, zoals aangegeven in de Algemene Voorwaarden. KLEIN MAAR DAPPER is lid van de Maatschappelijke Ondernemersgroep (MO-groep). Aan dit lidmaatschap is verbonden dat de klanten van KLEIN MAAR DAPPER verzekerd zijn van de toepassing van de Algemene Voorwaarden zoals die door MO-groep, de Branchevereniging Ondernemers inde Kinderopvang, de Consumentenbond en BOinK ontwikkeld en overeengekomen zijn.

Klein maar dapper hanteert een aantal aanvullende voorwaarden:

Wijziging in uren en dagen
Een wijziging van de door u opgegeven uren dan wel dagdelen dient u, na overleg met de directie uitsluitend schriftelijk (via de mail) aan ons door te geven. Voor een wijziging geldt : Met in acht name van de vastgestelde opzegtermijn van 1 maand als het gaat om mindering van uren of dagen. Meer uren of dagen afnemen kan in principe per direct. Zodra wij uw verzoek binnen hebben, ontvangt u van ons bericht of uw verzoek kan worden uitgevoerd of indien dit niet het geval is welk alternatief mogelijk is. Ruilingen van dagen buiten ziekte om, wordt alleen in behandeling genomen als het een verzoek betreft welke valt binnen dezelfde week van de reguliere opvang. Het verzoek wordt slechts dan gehonoreerd als de groepsgrootte dit toelaat.

Incidentele opvang is in overleg met de directie mogelijk als de groepsgrootte en samenstelling dit toe laat. De kosten welke hieraan verbonden zijn, zijn herleid aan de dagtarieven. Deze kosten worden door ons in een aparte factuur in rekening gebracht. Opvangdagen die niet worden ingevuld door ziekte van het kind, vakantie of sluiting, kunnen niet worden gecompenseerd in geld.

Overmacht
Indien Klein maar dapper door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen ten opzichte van de ouders kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschorst voor de duur van de overmacht toestand. Hierbij valt o.a. te denken aan brand, noodsituaties opgelegd door derden zoals gemeentelijke instellingen, dreigende rampsituaties, enz. Indien de overmacht toestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ouders kunnen hieruit geen recht doen gelden op enige (schade)vergoeding.

Verzekering
Klein maar dapper heeft voor haar personeel en de kinderen een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de tijd dat zij zich in ons verblijven bevinden. Wij zijn echter niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of de beschadiging van persoonlijke eigendommen. Het is handig als u zaken als kleding, laarzen en dergelijke van een naam voorziet.

Medicatie
Het toedienen van medicijnen via injectienaalden is een medische handeling, die alleen geschiedt door of onder toezicht van een arts. Hoe wij hierin handelen is door ons vastgelegd in het protocol “medicijn gebruik”.

Voor alle toegestane toediening van medicijnen, dient u als ouders een op GGD voorbeeld berust formulier in te vullen en te ondertekenen. Dit tekenen gebeurt vooraf aan de handeling en dient voor elk medicijn, ook voor een hoestdrankje of homeopathisch middel, opnieuw te worden ingevuld. Zonder de toestemming van de ouders mogen beroepskrachten geen medicijn in wat voor vorm dan ook aan een kind verstrekken.

Beroepskracht mogen niets injecteren en er worden geen koorts onder drukkende middelen toegediend.

De beroepskrachten geven wel hoest drankjes , vernevelaars, zalven smeren en neusspray/ druppels, kuur van een arts, mits hier vooraf een medicijnen document voor is in gevuld.

Opzegtermijn
De opzegtermijn is één maand, vanaf het moment van schriftelijke opzegging. Automatische beëindiging van het contract vindt plaats de dag voor de vierde verjaardag.

Betaling
Betaling geschiedt maandelijks na afloop van de geplaatste maand. KLEIN MAAR DAPPER hanteert automatische incasso. Bij een mislukte incasso ontvangt u een herinnering met daarin het verzoek om zelf de betaling te voldoen via een overboeking.

De tarieven zijn geldig tot 01-01-2021. Wijzigingen in prijs en afrondingsverschillen voorbehouden.

Bindende voorschriften
U wordt geacht van bovenstaande regels op de hoogte te zijn. Wij beschouwen de regels, zoals opgenomen in deze toevoeging van de algemene voorwaarden kinderopvang, als voor partijen bindend.