Privacy Statement

Klein maar dapper gaat zorgvuldig om met uw gegevens (dat geldt voor klanten en medewerkers). Want we vinden uw privacy en die van uw kind belangrijk. We voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het verwerken van persoonsgegevens binnen de kinderopvang valt onder het vrijstellingsbesluit. Dat betekent dat gegevens niet gemeld hoeven te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Om die vrijstelling te krijgen en te houden, moeten we ons natuurlijk wel houden aan de wettelijke regels.

Hieronder vindt u informatie over hoe wij omgaan met de privacy van gegevens van ouders en kinderen die wij verzamelen.

Privacy beleid
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan dan ook zorgvuldig om met persoonsgegevens. Klein maar dapper houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit maakt dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type gegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegeven beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als kinderopvang zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van u en die van uw kind. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen via mail@kleinmaardapper-spijkenisse.nl.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Klein maar dapper verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 • Het versturen van facturen
 • Voor het voldaan aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven van uw persoons- en contractgegevens aan de belastingdienst
 • Overdracht aan de basisschool waar uw kind naar doorstroomt
 • Onze dienstverlening te verbeteren
 • En natuurlijk om uw kind de opvang te kunnen bieden die het verdient

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u en uw kind vragen:

 • Naam, adres, telefoongegevens, mailadres, BSN, rekeningnummers, werkgever
 • Gegevens die belangrijk zijn om het welzijn van kinderen op de opvang te waarborgen
 • Kopieën diploma’s, bankpassen, id bewijzen (werknemers)

 

Verstrekking aan derden
Volgens de wet mag je alleen persoonsgegevens gebruiken als daar goede redenen voor zijn. Zo gebruikt Klein maar dapper alleen de persoonsgegevens als u daar toestemming voor hebt gegeven, het nodig is voor de uitvoering van de (opvang)overeenkomst, omdat u en wij er een belang bij hebben dat opweegt tegen het gebruik van uw gegevens en omdat het moet volgens de wet.

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derden doorgeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hierboven genoemde doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor onze administratie en het versturen van onze mailing.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Klein maar dapper bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. In de regel is dit 2 jaar na uitstroom op de opvang, tenzij anders noodzakelijk is, bijvoorbeeld vanwege betalingsachterstanden.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of een van onze verwerkers.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover contact met ons op te nemen.

Komt u hier met ons niet uit, dan heeft u het recht uw klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.